Search
Search Only:

Search Keyword inde

Total: 20 results found.

... çal??maktad?r. Çal??mamas? halinde, önce Micro SD kart?n?z? SD kart adaptörüne yerle?tirmeniz gerekmektedir.  ...
Öncelikle haf?za kart?n? cep telefonunuzdan ç?kartarak bilgisayar?n?z?n kart okuyucusuna yerle?tirmeniz gerekmektedir. Kendi içinde haf?za kart okuyucusuna sahip olan ço?u bilgisayar sadece geni? SD kart ...
MobLang Program? a?a??daki üç de?i?ik yöntemle elde edilebilir. Language Cafe bulu?malar?nda. MobLang websitesinden direk bilgisayara yükleyerek. Bunu yapabilmek için indirmek istedi?iniz dilleri ...
Haz?fa kart?n?zda yeterli yer oldu?u müddetçe MobLang program dosyalar? buraya kopyalanabilir. Bunun için yakla??k 40 MB’l?k bir yer yeterli olur.
Haf?za kart? sat?n alman?z gerekmektedir. Bildik bir marka haf?za kart? sat?n alman?z tavsiye edilir. Ucuz haf?za kartlar? i?lem hatalar?n?n olu?mas?na sebep olur.
Telefonunuzun kullan?m?n k?lavuzunu inceleyin. Haf?za kart? olup olmad??? k?lavuzda belirtilmektedir. Haf?za kart?n?n giri? yeri genellikle güvenlik kapa??yla korunacak ?ekilde telefonun d?? cephesinde ...
Telefonunuzun java i?letim sistemini destekleyip desteklemedi?ini ö?renmenin basit bir yolu yok. Fakat ?phone, Windows telefonlar d???nda, yeni telefonlar?n hemen hemen hepsi java i?letim sistemini de
... teaching; - Take part in practical workshops on issues relating to REAL's work; - Meet likeminded colleagues from all over Europe. Funding available Funding to attend is available for a limited number ...
C: Kurs, günlük konu?malar için uygundur ve ba?lang?ç seviyesinde olanlar için temel bilgileri sa?lar. Ayn? zamanda, hem?ireler için özel bir bölüm mevcuttur. 24-7onlinepharmacy.com  ...
C: Evet, neredeyse tüm kelime hazineleri resimlerle desteklenmi?tir.
C: Telefonun içinde ya da kullan?m k?lavuzunda telefonunuzun d?? bellek kart? olup olmad???n? kontrol edin. Telefonunuzun Java program?n? destekleyip desteklemedi?ini ö?renmenin kolay bir yolu yok – fakat ...
MobLang program? ücretsiz bir ?ekilde a?a??daki üç metodtan birini kullanarak elde edilebilinir: Bir Lisan Café toplant?s?nda. MobLang websitesinden bilgisayara indirerek. Bunu yapabilmek için, ...
C: Program kurs içinde mevcut bölümlerden istedi?iniz egzersizi seçip yapabilece?iniz ?ekilde tasarlanm??t?r.  ...
C: ?u an için yok, fakat varolan bilginizi pratik edebilirsiniz.
C: ?u an için kurslar sadece ba?lang?ç seviyesinde verilmektedir.  ...
C: Evet, kurslar boyunca dört temel beceriyi de pratik edebilirsiniz. Okuma ve Yazma egzersizleri okudu?umuzu anlama, imla ve ba?lam içerisinde cümle tamamlama gibi becerilerin, resim ve ses takipli yaz?l? ...
C: Evet, sertifikalar Lisan Kafelerinde verilecektir.  ...
18. MobLang'ı Denemek için İndirin
(Uncategorised Content)
... Sorular?n?z için moblang@cnti.org.cy adresinden bize ula?abilirsiniz. Kurulum k?lavuzunu indir: buraya t?kla. Kullan?m k?lavuzunu indir: buraya t?kla. Görü?leriniz bizim için önemlidir! Lütfen anketimize ...
19. MOBLANG NEDIR?
(Uncategorised Content)
... sizin için MobLang mükemmel bir araçt?r! Cep telefonu ile e?lendirerek yeni bir dilin temel seviyesini ö?rensene/ö?renin. Her gün birkaç dakika içinde MobLang size ö?renmek istedi?iniz yabanc? dilin en ...
20. About the Project
(Uncategorised Content)
... ethnic groups living in the same country, or Europeans visiting other countries for business or pleasure, hinder natural interaction. Communication in a foreign language can hold back the development of ...