MobLang programına nasıl sahip olabilirim?

MobLang Program? a?a??daki üç de?i?ik yöntemle elde edilebilir.

  1. Language Cafe bulu?malar?nda.
  2. MobLang websitesinden direk bilgisayara yükleyerek. Bunu yapabilmek için indirmek istedi?iniz dilleri top menüden seçiniz: Yunanca-Arnavutça, ?spanyolca-Bask Dili, Türkçe-Yunanca,?ngilizce-?rlanda Dili,Yunanca-Türkçe veya Hem?ireler için Yunanca-Türkçe. Yüklenmi? dosyalar zip dosyas? format?nda oldu?undan aç?lmas? gerekmektedir. Dosyay? açt?ktan sonra,tüm dosyalar “moblang” ad? alt?nda bir klasörün içinde bulunmaktad?r.Bu klasörün cep telefonunuzun haf?za kart?na aktar?lmas? gerekmektedir.
  3. Direk olarak a?a??daki linkten cep telefonunuza indirerek: http://moblang.uhave.mobi/. ( Cep telefonunuzun internete ba?lanabilmesi için do?ru ayarlara sahip olmas? gerekti?ini unutmay?n. Bu konuda cep telefonu operatörünüzden daha fazla bilgiye ula?abilirsiniz.