6.Bu kursla beraber dört temel beceriyi (okuma, dinleme, yazma ve konuşma) pratik yapabilir miyim?

C: Evet, kurslar boyunca dört temel beceriyi de pratik edebilirsiniz. Okuma ve Yazma egzersizleri okudu?umuzu anlama, imla ve ba?lam içerisinde cümle tamamlama gibi becerilerin, resim ve ses takipli yaz?l? bir kelime veya cümleyi okumak, en uygun çeviriyi veya cevab? seçmek, ve bir cümleyi düzene sokmak gibi çe?itli aktiviteler ile pratik edilebilmesini sa?lar. Konu?ma ve dinleme egzersizleri sizlere günlük cümleler ve diyaloglar? dinlerken ve sorulan sorulara sesli cevap kaydederken konu?ma ve dinleme becerilerinizi pratik etme olana?? sa?lar.

Bu egzersizler bir dizi ses al?nt?s? ve diyaloglar içermekte ve bir cümlenin kelimelerini do?ru s?raya koymak, ses kay?d? takipli yaz?l? bir soru veya cümleye do?ru cevab? seçmek, metin veya ses kayd?na en uygun resmi seçmek, ve sorulara sesli cevap kaydetmek gibi aktivitelere de yer vermektedir.